W.S.O.P. Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie nowych urządzeń do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy drogą do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynkach krajowych i zagranicznych”.

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie prototypów oprogramowania i urządzeń pomiarowych pobierających dane z diagnozowanych pojazdów będące odpowiedzią na zwiększone wymagania wobec stacji kontroli pojazdów w świetle implementacji w Polsce Dyrektywy 2014/45/UE oraz dalszy rozwój branży badań technicznych pojazdów.
Projekt jest zgodny z opisem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Wartość projektu: 914.961,48 PLN
Wartość dofinansowania: 628.735,99 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie rpo.slaskie.pl

 

 

W.S.O.P. Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój oraz internacjonalizacja firmy poprzez sprzedaż eksportową urządzeń do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy pojazdów samochodowych”.

W ramach projektu firma planuje wprowadzić na rynki światowe produkowane przez siebie linie diagnostyczne służące do kontroli bezpieczeństwa jazdy. Celem projektu jest promocja rozpoznawalności marki CERTUS (prowadzona na międzynarodowych imprezach targowych) oraz zwiększenie dynamiki sprzedaży firmy poprzez nawiązanie kontaktów handlowych, relacji i pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych.
Projekt jest zgodny z opisem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który dla osi priorytetowej III: Konkurencyjność MŚP, dla poddziałania 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP zakłada opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Wartość projektu: 456.377,75 PLN
Wartość dofinansowania: 189.362,38 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie rpo.slaskie.pl

 

 

W.S.O.P. Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Usieciowienie usług i wytwarzanych produktów drogą do zwiększenia stabilności i konkurencyjności firmy”.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa jej funkcjonowania poprzez rozszerzenie palety oferowanych produktów pracujących w systemie sieciowym oraz modernizacja infrastruktury IT przedsiębiorstwa.
Projekt jest zgodny z opisem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej III: Konkurencyjność MŚP, dla poddziałania 3.2 Innowacje w MŚP.

Wartość projektu: 692.932,80 PLN
Wartość dofinansowania: 478.856,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie rpo.slaskie.pl

 

 

W.S.O.P. Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem systemu teleinformatycznego do komunikacji danych i bazy sieciowej dla badań technicznych pojazdów z typoszeregiem urządzeń pomiarowych”.

Celem planowanych prac badawczo rozwojowych jest opracowanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego i bazy sieciowej dla badań technicznych pojazdów wraz z typoszeregiem urządzeń pomiarowych. W efekcie realizacji projektu nastąpi opracowanie i wytworzenie prototypów oprogramowania i urządzeń pomiarowych pobierających dane z diagnozowanych pojazdów, oraz ich wdrożenie do pierwszej produkcji. Rozwiązania te stanowić będą odpowiedź na zwiększone wymagania wobec stacji kontroli pojazdów w świetle implementacji w Polsce Dyrektywy 2014/45/UE dotyczącej badań technicznych pojazdów.

Wartość projektu: 982.066,16 PLN
Wartość dofinansowania: 618.639,05 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie rpo.slaskie.pl

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl