Budowa stacji kontroli pojazdów to złożona inwestycja. Wymaga wielu przygotowań oraz uzyskania stosownych pozwoleń. Ważne jest, aby budując stację właściwie się do tego zabrać. Współpraca z profesjonalnym partnerem biznesowym z pewnością pozwoli podjąć właściwe decyzje, a tym samym uniknąć zbędnych komplikacji. Bazując na wieloletnim doświadczeniu firmy WSOP przedstawiamy krótki poradnik przeznaczony dla inwestorów planujących budowę SKP.

Zespół WSOP zdobył bogate doświadczenie podczas realizacji inwestycji w branży motoryzacyjnej. Wyposażyliśmy około 1500 stacji kontroli w skali całego kraju. Znając rynek motoryzacyjny w Polsce wspieramy proces decyzyjny inwestora pod kątem rentowności planowanej lokalizacji i charakteru obiektu.

Posiadamy najbogatszą ofertę urządzeń wyposażenia stacji kontroli pojazdów na polskim rynku. Doradca WSOP zawsze wspólnie z inwestorem najpierw określa cele, jakie ten chciałby zrealizować podejmując się inwestycji w stację kontroli, a dopiero później proponuje konkretne rozwiązania technologiczne i urządzenia najbardziej odpowiednie do realizacji planów biznesowych inwestora. Dojścia do idealnego rozwiązania jest wiele i to inwestor w oparciu o dostarczone przez nas propozycje decyduje o końcowej formie swojego biznesu.

Inżynierowie i doradcy biznesowi WSOP starają się tak dobrać rodzaj urządzeń, aby usługi które inwestor będzie na nich świadczył, odpowiadały lokalnym potrzebom rynku oraz preferencjom klientów końcowych, którymi dany inwestor jest zainteresowany. Naszym partnerom biznesowym oferujemy możliwość wyboru urządzeń diagnostycznych z szerokiej palety produktów, w tym dwa rodzaje linii diagnostycznych – marki MAHA oraz wprowadzoną na rynek, innowacyjną markę CERTUS.

Budowa stacji kontroli pojazdów to żmudny i skomplikowany proces. Nasi pracownicy pomogą Państwu w sprawnym przeprowadzeniu całego procesu, co pozwoli oszczędzić czas i pieniądze. Spotkanie z doświadczonym doradcą WSOP umożliwi dokładne zaplanowanie całej inwestycji jeszcze przed jej rozpoczęciem.

Nasi pracownicy służą pomocą na każdym etapie przedsięwzięcia:

 1. Decyzja dotycząca charakteru planowanej inwestycji – stacja podstawowa, okręgowa, albo też cały kompleks usługowy (stacja kontroli, serwis pojazdów, myjnia, …).
 2. Zakup działki.
 3. Spotkanie z doradcą WSOP, wybór konkretnych rozwiązań i urządzeń.
 4. Lokalizacja (umiejscowienie) stacji kontroli na posiadanej nieruchomości.
 5. Wykonanie projektu budowlanego.
 6. Załatwianie formalności: warunki zabudowy, pozwolenie na budowę.
 7. Prace budowlane prowadzone pod okiem doradcy WSOP.
 8. Montaż urządzeń prowadzony przez profesjonalną ekipę WSOP.
 9. Szkolenie personelu, przekazanie gotowej stacji kontroli inwestorowi.
 10. Odbiór budowlany obiektu, pozwolenie na użytkowanie.
 11. Odbiór prowadzony przez Transportowy Dozór Techniczny.
 12. Uzyskanie pozwolenia w starostwie na prowadzenie stacji kontroli.
 13. Uruchomienie stacji.

Zarządzaliśmy kompletnymi projektami jako generalny wykonawca. Potrafimy równie sprawnie realizować nasze zadania w projektach kierowanych przez międzynarodowe firmy budowlano-montażowe, jak i przez inwestorów indywidualnych. Mamy doświadczenie we współpracy z partnerami z Polski, Niemiec, Francji, Grecji i Ukrainy. Braliśmy udział w projektach międzynarodowych firm jak: DaimlerChrysler Automotive Poland, M.A.N., Inchcape, Norauto, Shell Auto Serv, instytucji, jak np. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. Współpracujemy także z poważnymi polskimi inwestorami branżowymi w realizacji kolejnych projektów.

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
 • nie jest przedsiębiorcą w stanie likwidacji lub upadłości;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przeciwko dokumentom;
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów;
 • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami, odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Należy sprawdzić czy dla terenu, na którym zamierzamy wybudować stację kontroli został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe następuje na wniosek zainteresowanego. Może o nią wystąpić zarówno właściciel, jak i inne osoby, które nie mają tytułu prawnego do działki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby urząd wydał ją kilku niezależnym osobom jednocześnie. Sama decyzja nie nadaje praw do terenu i nie narusza prawa własności, ani uprawnień osób trzecich.

Wydanie decyzji nie zawsze będzie możliwe, tzn. do jej wydania musi być spełniony szereg warunków. Wystarczy na przykład, że dany teren nie będzie miał dostępu do drogi publicznej, lub że żadna z działek sąsiednich nie jest zabudowana w sposób, który pozwala określić wymagania dotyczące nowej zabudowy, a decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie otrzymamy.

Podobnie, jeśli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, to postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zostanie zawieszone do czasu uchwalenia planu.

Warunki wydania decyzji o warunkach zabudowy:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia (dostępna z tej samej drogi publicznej) jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów  budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
 • teren ma dostęp do drogi publicznej,
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego,
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc z dniem 1 stycznia 2002 r.
 • wydanie decyzji nie koliduje z przepisami odrębnymi.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy winien zawierać: określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawionym na kopii mapy zasadniczej, lub (w przypadku jej braku) na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, charakterystykę inwestycji obejmującą:

 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz (w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko) dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Decyzja szczegółowo określa dalsze kroki postępowania. Wskazuje jakie opinie, warunki i uzgodnienia powinniśmy uzyskać. Przykładowo: może to być obowiązek uzgodnienia projektów przyłączy w zespole uzgadniania dokumentacji (popularnie ZUD – organ, który nadzoruje przebieg sieci uzbrojenia na danym terenie administracyjnym), uzgodnienie projektu z konserwatorem zabytków (jeśli obiekt będzie budowany w strefie objętej ochroną konserwatorską), uzyskania zgody na ewentualną wycinkę drzew, etc.

Wniosek o pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest wymagane w przypadku:

 • nowowznoszonego budynku,
 • budynku, w którym następuje zmiana funkcji użytkowania (budynku lub pomieszczeń),
 • prac budowlano-remontowych czy adaptacyjnych, jeśli wiążą się one ze zmianą elewacji, elementów konstrukcyjnych budynku i dotyczą instalacji gazowych.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi, dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Wniosek o wydanie pozwolenia winien być złożony w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona wymagana. Decyzja o warunkach zabudowy musi być zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, który określa zasady zagospodarowania terenu z uwagi na wymagania ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, urbanistyki, walory architektoniczne i krajobrazowe.

Projekt budowlany

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego. Składa się on z dwóch części: projektu zagospodarowania działki (terenu) i projektu architektoniczno-budowlanego.

Częścią dodatkową projektu budowlanego (w rozumieniu odpowiednich przepisów) są też uzgodnienia i pozwolenia oraz oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o przyłączeniu obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektro-energetycznych i dróg komunikacyjnych oraz zapewnieniu dostaw mediów (odpowiednio do potrzeb: wody, energii, ciepła i gazu). Jeśli jest to konieczne do projektu budowlanego należy dołączyć również wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Częścią projektu budowlanego (w rozumieniu odpowiednich przepisów) są też uzgodnienia nałożone jako obowiązkowe w decyzji oraz oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw mediów – odpowiednio do potrzeb.

Projekt zagospodarowania działki

Projekt musi być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych. Obejmuje określenie granic działki, usytuowanie istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu (w tym projekty przyłączy), zieleń istniejącą i projektowaną, itd.

Projekt architektoniczno-budowlany

Należy określić funkcję, formę i konstrukcję obiektu, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczno-materiałowe. Jego wykonanie powinniśmy zlecić osobie mającej uprawnienia do projektowania.

Projekt chroni prawo autorskie. Dokumentacja projektowa jest dziełem twórczym chronionym przez prawo autorskie. Autor (projektant) zbywa jedynie prawo do jednorazowego zrealizowania dzieła – dotyczy to w takim samym stopniu projektu powstałego na indywidualne zamówienie, jak i projektu gotowego. Nie wolno bez zgody autora (lub dysponenta praw autorskich) wykorzystać projektu po raz drugi w innym miejscu, ani też dokonywać w nim zmian.

Zatwierdzenie projektu następuje w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed wydaniem tej decyzji właściwy organ sprawdza:

 • zgodność projektu zagospodarowania działki z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz obowiązującymi przepisami – w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami,
 • kompletność projektu budowlanego włącznie z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i sprawdzeniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • uprawnienia budowlane i zaświadczenie wykonawców projektu o przynależności do izb branżowych.

W razie stwierdzenia błędów lub braków w dokumentach lub dokumentacji projektowej, urząd nakłada (w drodze postanowienia) obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin. Jeżeli do wyznaczonego dnia nieprawidłowości nie zostaną usunięte, wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Jeśli jednak zostaną spełnione narzucone wymagania, urząd nie może inwestorowi odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pozwolenie na budowę

Urząd powinien wydać pozwolenie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a w sytuacjach bardziej skomplikowanych termin może wydłużyć się do 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Dodatkowo sprawa może się przedłużyć, jeżeli wystąpią braki w dokumentacji i trzeba będzie dokonać uzupełnień.

Pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy żadna ze stron nie odwołała się od decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Jeżeli wpłynie odwołanie, rozpoczęcie budowy będzie możliwe dopiero po orzeczeniu podtrzymującym wydaną decyzję przez organ drugiej instancji (wojewodę). Należy liczyć się też z możliwością skierowania sprawy do powtórnego rozpatrzenia i koniecznością oczekiwania na uprawomocnienie nowej decyzji.

Uzyskane pozwolenie na budowę jest ważne przez 2 lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Oznacza to, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygaśnie, jeżeli budowa nie zostanie w tym czasie rozpoczęta lub zostanie przerwana na dłużej niż dwa lata. Rozpoczęcie budowy lub jej wznowienie może nastąpić jedynie po uzyskaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę (czyli zaczynamy od początku).

Zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym

Wprowadzenie istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego (lub innych warunków pozwolenia na budowę) jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W przeciwnym razie właściwy organ uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę. Ponieważ wprowadzenie zmian może narazić na kłopoty, lepiej przedtem zasięgnąć opinii o ich kwalifikacji we właściwym urzędzie.

W razie zmian w stosunku do projektu lub warunków pozwolenia na budowę – dokonanych w toku wykonywania robót – oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

O zakończeniu budowy należy zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. Do zawiadomienia trzeba dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
 • oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (a także ulicy i sąsiedniej nieruchomości, jeśli z nich korzystaliśmy),
 • protokoły badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzację geodezyjną podwykonawczą.

Sposób postępowania wnioskodawcy o sprawdzenie zgodności wyposażenia stacji kontroli pojazdów

Wnioskodawca składa wniosek do Transportowego Dozoru Technicznego, który zostaje rozpatrzony pod względem formalnym w okresie do dwóch dni od daty wpływu wniosku. Jeżeli wniosek spełnia wymagania formalne, wnioskodawca jest poinformowany pismem o terminie sprawdzenia zgodności wyposażenia stacji kontroli pojazdów (w terminie do 7 dni od zatwierdzenia wniosku).

Transportowy Dozór Techniczny wyznacza upoważnioną osobę do sprawdzenia zgodności stacji kontroli pojazdów z wymaganiami. Po sprawdzeniu stacji kontroli pojazdów sporządzony jest protokół przez przedstawiciela TDT. Na podstawie protokołu wydawana jest decyzja przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Czytaj więcej na temat inwestycji w SKP – kliknij poniżej w interesujący Cię link – wybierz z grupy „Powiązane tematy”

Porady biznesowe

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl