Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można już znaleźć projekt nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym implementującej Dyrektywę 2014/45/UE. Jakie niesie zmiany dla stacji kontroli pojazdów?

Wszyscy, którzy chcieliby się dowiedzieć, jakie konkretnie zmiany nastąpią w polskich stacjach kontroli tylko częściowo zaspokoją swoją ciekawość. Projekt ustawy zawiera jedynie ogólne założenia. Szczegółowe rozwiązania podane zostaną zapewne dopiero w projektach rozporządzeń wykonawczych. Analizując jednak dostępny materiał, a więc zmieniane zapisy ustawy, uzasadnienie, ocenę skutków regulacji i zestawiając to z treścią Dyrektywy można, czytając między wierszami, wyciągać pewne wnioski. Oto niektóre z nich:

  1. Nadzór państwa nad badaniami technicznymi jest zapisem, który można odnaleźć w Dyrektywie. W obecnym projekcie nadzór nad stacjami kontroli pojazdów ma pozostać w rękach starostw, lecz nadzór nad diagnostami przejdzie w ręce Transportowego Dozoru Technicznego. Otwarta pozostaje kwestia, czy starostwa będą w stanie sprawować nadzór nad SKP, określono bowiem szczegółowo wymogi wobec osób kontrolujących. Wiele z nich będzie zapewne nadal korzystać z pomocy TDT. Z jednej strony być może rozwiąże to problem różnic w interpretacjach przepisów w różnych starostwach, lecz z drugiej strony obecny system działa całkiem sprawnie i diagności nauczyli się współpracować z urzędnikami.
  2. Egzaminowanie kandydatów na diagnostów przeniesione zostanie do Instytutu Transportu Samochodowego. Nie wiadomo, czy wpłynie to na poprawę zdawalności egzaminu, która obecnie wynosi około 20 proc.
  3. Diagności będą mieli obowiązek uczestniczenia do dwa lata w szkoleniach przypominających w ośrodkach szkolenia diagnostów. To dobra regulacja, bo konstrukcje samochodów i urządzeń diagnostycznych rozwijają się w ostatnich latach bardzo szybko.
  4. Wdrożenie projektowanych zmian zwiększy zapewne ilość negatywnych wyników badań oraz ograniczy nieuczciwą konkurencję pomiędzy stacjami. Ma to nastąpić dzięki wykonywaniu dokumentacji fotograficznej oraz wyrywkowej kontroli przez TDT wyników badań z ostatnich 3 miesięcy. Może to wskazywać na obowiązek archiwizacji wyników pomiarów, ale projekt nie precyzuje, z jakich urządzeń i w jaki sposób. Oznacza to również zwiększenie przychodów stacji z tytułu większej ilości badań po usunięciu usterki.
  5. Nie wiadomo, czy zwaloryzowana zostanie opłata za badanie techniczne. We wrześniu tego roku upłynęło 16 lat (!) od wprowadzenia obecnych stawek. Podnoszony przez przeciwników podwyżki argument, że nie należy podnosić obciążeń dla obywateli jest w tym przypadku nietrafiony. Trzeba zdać sobie sprawę, że wzrost opłaty za badanie techniczne w kwocie np. 50 zł rocznie będzie nieodczuwalny dla właścicieli samochodów, a w zamian otrzymają bardziej wnikliwe badanie, co zwiększy bezpieczeństwo ich rodzin w czasie podróży. Dla budżetu domowego będzie to raczej przesunięcie niewielkiej kwoty z szufladki „naprawy samochodu” do szufladki „zapobieganie awariom”. Tu też sprawdzi się zasada, że prewencja jest zawsze tańsza od usuwania skutków. W sumie może więc to oznaczać zmniejszenie kosztów utrzymania samochodów, bo wielu usterek nie da się wcześnie wykryć bez badania przez specjalistę dysponującego odpowiednim sprzętem, a zignorowanie lub nierozpoznanie wczesnych objawów prowadzi do kosztownych awarii. Tak może być i teraz, jeśli stacje kontroli otrzymają strumień finansowania pozwalający im na poprawę funkcjonowania i bardziej wnikliwe przeprowadzanie badań.
  6. Zawiodą się ci, którzy w projekcie nowelizacji szukać będą szczegółowej listy zmian w wyposażeniu stacji kontroli. Te zmiany znajdą się dopiero w rozporządzeniach wykonawczych, a na razie można je znaleźć w treści załączników I i III do Dyrektywy 2014/45/UE (jest dostępna w języku polskim). Przypomnijmy, że może to być zmiana zakresów pomiarowych urządzeń rolkowych, zwiększenie wymaganej prędkości ruchu płyt szarpaka, wprowadzenie dla stacji okręgowych urządzenia do pomiaru nacisku osi (może być to urządzenie autonomiczne lub będące częścią urządzenia rolkowego). Dyrektywa rozszerza również katalog urządzeń podlegających okresowej kalibracji o urządzenia do pomiaru siły (urządzenia do badania hamulców) i nacisku (wagi). Trzeba tu zaznaczyć, że nie ma się czego obawiać. Jesteśmy przygotowani do różnych wariantów działania, przy czym zapewne najczęściej wybieranym będzie modernizacja urządzeń.
  7. Nowelizacja znajduje się obecnie w fazie konsultacji społecznych. Wyznaczono dla nich relatywnie długi okres, bo aż 30 dni od ogłoszenia. Każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji lub firmy.

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl