Gwarant

1. Gwarantem jakości urządzeń jest W.S.O.P. Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Dworcowa 62, 44-190 Knurów, zwaną dalej „WSOP”.

Zakres i warunki zastosowania

2. Niniejsze warunki gwarancyjne stosuje się do wszelkich umów, zamówień, zleceń i innych tego typu dokumentów, na podstawie których WSOP zobowiązana jest do sprzedaży, dostawy oraz montażu urządzeń. Postanowienia niniejszych warunków gwarancyjnych odnoszące się do umów stosuje się również do zamówień, zleceń i innych dokumentów.

3. Przez urządzenia w niniejszej gwarancji rozumie się:

 1. wszelkie elementy wyposażenia stacji kontroli pojazdów,
 2. wszelkie elementy wyposażenia myjni samochodowych,
 3. wszelkie elementy wyposażenia obiektów zaplecza technicznego motoryzacji, w tym warsztatów mechanicznych oraz warsztatów blacharsko lakierniczych.

4. Niniejsze warunki gwarancji stosuje się również do umów na podstawie których WSOP sprzedaje lub dostarcza części zamienne do urządzeń, o których mowa w pkt. 3. Nowe części zamienne objęte są gwarancją na zasadach takich samych jak urządzenia.

5. Części zamienne używane lub regenerowane nie są objęte gwarancją, chyba że co innego wynika z treści umowy.

6. Uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszych warunków gwarancyjnych ulegają zawieszeniu w przypadku gdy opóźnia się on z zapłatą na rzecz WSOP całości lub części należności z jakiegokolwiek tytułu (w szczególności wynikających z umów, zamówień, zleceń, świadczenia usług serwisowych, odsetek) o więcej niż 14 dni od terminu płatności. Zawieszenie uprawnień Kupującego nie ma wpływu na bieg terminu gwarancji. Gwarancja wygasa, jeśli opóźnienie przekroczy 60 dni.

7. WSOP nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek przestoju lub utrudnień w wykonywaniu przez Kupującego działalności z użyciem urządzeń objętych gwarancją. WSOP nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkody wyrządzonej przez WSOP z winy umyślnej.

8. Niniejsze warunki gwarancji nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami oraz do zamówień i zleceń składanych przez konsumentów.

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej

9. Gwarancja obejmuje urządzenia sprzedane i zamontowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres gwarancji

10. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i biegnie od daty określonej w karcie gwarancyjnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

11. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania przez Kupującego karty pracy, protokołu odbioru lub innego równoważnego dokumentu, potwierdzającego uruchomienie urządzenia.

12. W przypadku odmowy podpisania przez Kupującego odpowiedniego dokumentu wymienionego w pkt. 11, a także w przypadku gdy umowa, zamówienie lub zlecenie nie przewiduje obowiązku podpisania takiego dokumentu, okres gwarancji biegnie od daty wystawienia kupującemu faktury VAT lub innego dokumentu rozliczeniowego.

13. W każdym przypadku, okres gwarancji biegnie najpóźniej po 12 tygodniach od dnia faktycznej dostawy lub od dnia, w którym dostawa miała być wykonana zgodnie z umową i doznała przeszkód leżących po stronie Kupującego.

14. W przypadku gdy sprzedaż, dostawa lub montaż realizowane są w częściach, wówczas terminy gwarancji określone w niniejszych warunkach gwarancyjnych rozpoczynają bieg odrębnie dla każdej z części. Za realizację w częściach rozumie się w szczególności sytuację, gdy przedmiotem sprzedaży, dostawy lub montażu jest wyposażenie więcej niż jednego obiektu, o których mowa w pkt. 3, a także gdy świadczenie WSOP będzie podzielone na poszczególne dające się wyodrębnić etapy, przy czym podział ten może nastąpić w umowie lub w trakcie jej wykonywania, w szczególności na życzenie Kupującego.

15. W przypadku gdy wadą dotknięte jest całe urządzenie, okres gwarancji przedłuża się o czas od daty zgłoszenia wady do daty jej usunięcia. W przypadku gdy wadą dotknięta jest funkcjonalna część urządzenia (np. podzespół, silnik, itp.), okres gwarancji na tą część przedłuża się o czas od daty zgłoszenia wady do daty jej usunięcia. W pozostałych przypadkach okres gwarancji nie ulega zmianie, a wszystkie wymienione w ramach gwarancji części są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji na całe urządzenie.

Uprawnienia z tytułu gwarancji

16. WSOP ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne materiałowe, produkcyjne, bądź powstałe przy montażu (zwane w niniejszym dokumencie „wadami”), tkwiące w urządzeniach.

17. WSOP zobowiązuje się do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji na własny koszt w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady. W przypadku gdy ze względu na rodzaj wady lub z innych ważnych powodów, usunięcie wady nie jest możliwe we wskazanym terminie, WSOP poinformuje Kupującego o tym fakcie i wskaże termin usunięcia wady możliwy do dotrzymania.

18. Usunięcie wady będzie polegało w szczególności na naprawie urządzenia lub jego części, albo na wymianie urządzenia lub części na niewadliwe.

19. W przypadku gdy ze względu na rodzaj wady lub z innych ważnych powodów, usunięcie wady będzie wymagało demontażu i przewiezienia urządzenia lub jego części w inne miejsce, Kupujący zobowiązuje się umożliwić WSOP dokonanie tych czynności.

20. Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia wady niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od jej ujawnienia, pod rygorem utraty uprawnień z niniejszej gwarancji, przy czym przez zgłoszenie rozumie się dostarczenie informacji o wadzie do WSOP w tym terminie, w jednej z poniższych form:

 1. pisemnie listem poleconym na adres: ul. Dworcowa 62, 44-190 Knurów
 2. faksem na numer: 32 332 48 48
 3. pocztą elektroniczną na adres: serwis@wsop.pl
 4. telefonicznie na numer telefonu: 32 332 49 30.

21. Zgłoszenie wady przez Kupującego powinno co najmniej zawierać:

 1. nazwę Kupującego i adres obiektu, w którym znajdują się urządzenia,
 2. nazwę urządzenia, w którym wada się ujawniła,
 3. opis wady, zawierający szczegółowe informacje na czym polega nieprawidłowość działania urządzenia,
 4. datę (oraz ewentualnie godzinę) i okoliczności wykrycia wady przez Kupującego,
 5. numer telefonu osoby, która może udzielić WSOP informacji na temat zgłoszonej wady,
 6. dokumentację fotograficzną, jeśli istnieje możliwość wykonania zdjęć wadliwego urządzenia lub części.

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów, a w szczególności w przypadku gdy Kupujący nie dołączył właściwej dokumentacji fotograficznej, jest on zobowiązany do uzupełniania tych braków na wezwanie WSOP w wyznaczonym terminie. WSOP może również zażądać innych danych i informacji potrzebnych do oceny zgłoszenia, wyznaczając w tym celu Kupującemu odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia braków zgłoszenia lub niepodania dodatkowych danych i informacji w wyznaczonym terminie, termin na usunięcie wady ulega odpowiedniemu przedłużeniu, przy czym jeśli Kupujący opóźni się o więcej niż 30 dni, zgłoszenie uznaje się za niebyłe i Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne w odniesieniu do wady objętej tym zgłoszeniem.

22. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania używania niesprawnego urządzenia lub jego części. Dalsze używanie urządzenia lub części do czasu przyjazdu przedstawicieli WSOP, jest możliwe jedynie za wyraźną zgodą WSOP przekazaną Kupującemu w formie pisemnej (pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

23. Wszystkie części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność WSOP.

24. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub części, ich demontażu i transportu, a także wszelkie inne koszty ponosi WSOP. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia wady koszty te w ryczałtowej kwocie 500 zł za każdy przyjazd obciążają Kupującego. Nieuzasadnione zgłoszenie wady ma miejsce w przypadkach opisanych w pkt. 26.

25. Nie stanowi uznania roszczeń Kupującego z tytułu gwarancji podjęcie się przez WSOP usunięcia wady, jeśli okaże się, że wada nie występuje lub że jest to wada nieobjęta gwarancją, albo co do której gwarancja wygasła.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

26. WSOP nie jest zobowiązana do wykonania obowiązków z tytułu gwarancji w przypadkach opisanych w niniejszych warunkach gwarancyjnych, a także w przypadku gdy:

 1. wada została spowodowana przez Kupującego lub osobę trzecią, albo wadliwym działaniem instalacji, do których urządzenie zostało podłączone (instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej, itp.),
 2. wady powstały wskutek korzystania przez Kupującego z niesprawnego urządzenia, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 22,
 3. wada została spowodowana naruszeniem przez Kupującego zasad używania urządzenia wynikających z jego funkcji i przeznaczenia, a także z instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej i technologicznej (dokumentacji techniczno-ruchowej) – jeśli zostały Kupującemu dostarczone przez WSOP,
 4. wada ma charakter mechaniczny spowodowany działaniem siły zewnętrznej lub warunków atmosferycznych powodujących w szczególności pęknięcie, złamanie, odkształcenie, wgniecenie, zarysowanie, rozsadzenie, rozszczelnienie,
 5. wada polega na korozji części metalowych innej niż korozja perforacyjna; jednakże warunkiem zachowania gwarancji na korozję perforacyjną jest wykazanie przez Kupującego, że dokonywał konserwacji urządzeń i podejmował działania chroniące urządzenia przed kontaktem z substancjami powodującymi lub wspomagającymi korozję (sól drogowa, chemia warsztatowa i do czyszczenia urządzeń, płyny eksploatacyjne, itp.), a w przypadku uszkodzenia powłoki lakierniczej na urządzeniu lub jego części – że niezwłocznie dokonał naprawy tego uszkodzenia,
 6. Kupujący dokonał lub próbował dokonać samodzielnej naprawy urządzenia lub jego części, albo gdy urządzenie lub jego cześć noszą znamiona samodzielnej przeróbki,
 7. urządzenie w całości lub w części zostało zamontowane samodzielnie przez Kupującego lub osobę trzecią, mimo iż montaż leżał po stronie WSOP, a w przypadku gdy do obowiązków WSOP nie należał montaż – gdy urządzenie zostało zamontowane przez Kupującego lub osobę trzecią w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub technologią montażu; nie dotyczy to urządzeń niewymagających montażu,
 8. urządzenie nie posiada oryginalnej tabliczki znamionowej lub plomby (dotyczy urządzeń wyposażonych w tabliczki znamionowe i plomby).

Gwarancja nie obejmuje wymiany lub uzupełniania elementów, materiałów i płynów eksploatacyjnych, oraz rzeczy zużywających się z upływem czasu lub w trakcie eksploatacji urządzeń, w szczególności żarówki i inne źródła światła, baterie, akumulatory, przyciski, przełączniki, przewody do pilotów, materiały eksploatacyjne do drukarek, elementy ślizgowe, uszczelnienia, dysze, filtry, itp. Gwarancja nie obejmuje również wymiany części zużywających się w procesie używania urządzenia w zakresie wynikającym z ich naturalnego zużycia.

27. Gwarancja nie obejmuje urządzeń lub ich części, co do których WSOP na wniosek Kupującego dokonało przeróbek niewynikających z zakresu umowy lub z założonej technologii pracy urządzenia lub jego części. Dotyczy to w szczególności przeróbek wykonywanych na wniosek Kupującego w celu polepszenia funkcjonalności pracy urządzenia, przy czym nie ma znaczenia czy czynności te WSOP wykonuje odpłatnie lub nieodpłatnie.

28. Gwarancja na systemy (urządzenia) komputerowe oraz oprogramowanie zainstalowane w urządzeniach nie obejmuje sytuacji, w których systemy te lub oprogramowanie przestaje poprawnie pracować (zawiesza się podczas pracy), a po wykonaniu prostych czynności (polegających w szczególności na wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia) działa poprawnie. Zastrzeżenie powyższe dotyczy również innych elementów, których specyfika pracy zbliżona jest do działania komputerów i ich oprogramowania.

Warunki zachowania uprawnień z tytułu gwarancji

29. Warunkiem zachowania uprawnień z tytułu gwarancji jest zapewnienie przez Kupującego odpłatnego serwisu gwarancyjnego świadczonego przez WSOP lub autoryzowany przez WSOP serwis. Na wniosek WSOP Kupujący zobowiązany jest udowodnić wykonywanie tego serwisu przedkładając stosowne dokumenty (karty pracy, faktury).

30. Serwis gwarancyjny powinien być wykonywany co najmniej raz na 6 miesięcy, chyba że z umowy wynika inna częstotliwość jego wykonywania.

Odpłatne przedłużenie gwarancji.

31. Na wniosek Kupującego okres gwarancji może zostać przedłużony o kolejne 12 miesięcy. Strony w umowie lub osobnym porozumieniu ustalą wysokość wynagrodzenia WSOP za przedłużenie okresu gwarancji, przy czym Kupujący nie ma roszczenia o zawarcia takiej umowy, czy porozumienia i zależy to od decyzji WSOP. Do gwarancji w okresie przedłużonym stosuje się postanowienia dotyczące gwarancji w okresie podstawowym.

Serwis pogwarancyjny.

32. WSOP może świadczyć na rzecz Kupującego odpłatny serwis pogwarancyjny, jeśli Strony tak postanowią w umowie lub w odrębnym dokumencie. Wykonywanie serwisu pogwarancyjnego nie przedłuża okresu gwarancji.

33. WSOP udziela 6-miesięcznej gwarancji na usługi wykonane w ramach serwisu pogwarancyjnego.

34. Jeżeli w ramach serwisu pogwarancyjnego zostanie wymienione urządzenie lub funkcjonalną część urządzenia (np. podzespół, silnik, itp.), WSOP udziela gwarancji na to urządzenie lub część na okres:

 1. 12 miesięcy, gdy urządzenie lub część jest fabrycznie nowe
 2. 3 miesiące, gdy urządzenie lub część były używane lub są po regeneracji, o ile w ofercie usługi regeneracji zaakceptowanej przez Kupującego nie zostanie wskazane inaczej.

35. WSOP nie udziela gwarancji na wymienione w ramach serwisu pogwarancyjnego urządzenie lub funkcjonalną część urządzenia w sytuacji gdy Kupujący nabędzie je we własnym zakresie, chyba że Strony w umowie ustalą inaczej.

36. Do gwarancji udzielanej przez WSOP w ramach serwisu pogwarancyjnego stosuje się postanowienia niniejszych warunków gwarancyjnych.

Okresowa obsługa techniczna (OT) i odpłatne naprawy urządzeń.

37. Na podstawie odrębnych umów WSOP świadczy usługi polegające na odpłatnych okresowych obsługach technicznych urządzeń oraz odpłatnych naprawach urządzeń.

38. WSOP udziela 6-miesięcznej gwarancji na usługi, o których mowa w pkt. 37.

39. Jeżeli w ramach usług, o których mowa w pkt. 37 zostanie wymienione urządzenie lub funkcjonalną część urządzenia (np. podzespół, silnik, itp.), WSOP udziela gwarancji na to urządzenie lub część na okres:

 1. 12 miesięcy, gdy urządzenie lub część jest fabrycznie nowe
 2. 3 miesiące, gdy urządzenie lub część były używane lub są po regeneracji, o ile w ofercie usługi regeneracji zaakceptowanej przez Kupującego nie zostanie wskazane inaczej.

40. WSOP nie udziela gwarancji na wymienione w ramach usług, o których mowa w pkt. 37 urządzenie lub funkcjonalną część urządzenia w sytuacji gdy Kupujący nabędzie je we własnym zakresie, chyba że Strony w umowie ustalą inaczej.

41. Do gwarancji udzielanej przez WSOP na usługi, o których mowa w pkt. 37 stosuje się postanowienia niniejszych warunków gwarancyjnych.

Rękojmia za wady fizyczne.

42. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne pokrywają się z uprawnieniami z tytułu gwarancji, w związku z czym uprawnienia z tytułu gwarancji w całości wyłączają uprawnienia z tytułu rękojmi. Postanowienia Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów, regulujące uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie mają zastosowania, z wyjątkiem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48