Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Firma WSOP zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa projektu: “Wzrost konkurencyjności Firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, 2. Oś priorytetowa: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.”

Osiągnięte efekty: Uruchomione zostało Centrum Badawczo-Rozwojowe, w ramach którego prowadzone są badania B+R+I na większą skalę i tworzone urządzenia do diagnostyki pojazdów dostosowane do potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych.

Wysokość dofinansowania: 1.514.853,55 zł

 

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Firma W.S.O.P. Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Rozwój firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację sprzedaży urządzeń do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy pojazdów samochodowych”

Celem projektu był wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa W.S.O.P. Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez udział w programie promocji branży części samochodowych i lotniczych. Celem była promocja rozpoznawalności marki CERTUS i samego przedsiębiorstwa oraz zwiększenie dynamiki sprzedaży firmy poprzez nawiązanie międzynarodowych kontaktów, relacji i pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych. Cały proces polegał na zwiększeniu umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa i jego internacjonalizacji.

Wartość dofinansowania: 593.910,00 zł

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój znajdują się na stronie www.poir.gov.pl

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Firma W.S.O.P. Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla W.S.O.P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (Numer wniosku: POIR.03.04.00-24-0051/20).

Celem projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Efektem realizacji projektu jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Dofinansowanie przeznaczone jest na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Koszt całkowity projektu: 191.255,34 zł netto
Wartość dofinansowania: 191.255,34 zł netto

Okres realizacji: 01.07.2020-30.09.2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48