• katlog_01
 • katlog_06
 • katlog_05
 • katlog_04
 • katlog_02
 • katlog_03

Tester diagnostyczny (diagnoskop) AUTOCOM ADP 186

AUTOCOM ADP 186

Wielomarkowy tester diagnostyczny systemów elektronicznych pojazdów AD

ADP 186 jest zaawan­so­wa­nym narzę­dziem dia­gno­stycz­nym, które w połą­cze­niu z łatwym w uży­ciu pro­gra­mem PC sta­nowi zna­ko­mite narzę­dzie dla nie­za­leż­nego warsz­tatu. Zapro­jek­to­wane zostało zgod­nie z ideą glo­bal­nego sys­temu dia­gno­stycz­nego – speł­nia różne funk­cje w zależ­no­ści od zain­sta­lo­wa­nego opro­gra­mo­wa­nia. ADP 186 umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie pomia­rów sze­re­go­wych (stan­dardy OBD/OBDII/EOBD) jak rów­nież – jako jedyne na rynku – pomia­rów rów­no­le­głych. Przy pomocy dia­gno­styki sze­re­go­wej (OBD/OBDII/EOBD) można odczy­tać i wyka­so­wać kody uste­rek, odczy­tać para­me­try bie­żące (rze­czy­wi­ste) ukła­dów, wyko­nać akty­wa­cje i regu­la­cje zespo­łów… Dia­gno­styka rów­no­le­gła pozwala – poprzez ana­lizę war­to­ści na wej­ściu do ste­row­nika pojazdu – na skon­tro­lo­wa­nie wszyst­kich fizycz­nych sygna­łów w sys­te­mach elek­tro­nicz­nych. ADP 186 posiada w stan­dar­dzie mul­ti­metr i oscy­lo­skop 4-kanałowy. Tester dia­gno­styczny ADP 186 obsłu­guje prak­tycz­nie wszyst­kie marki euro­pej­skie. Dia­gno­zuje rów­nież wiele marek azja­tyc­kich (łącznie 56 marek i ponad 10000 modeli samochodów). Ist­nieje moż­li­wość sta­łej aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia, dzięki czemu moż­liwe jest wzbo­ga­ca­nie listy obsłu­gi­wa­nych pojaz­dów, sys­te­mów i funk­cji. Trwała alu­mi­niowa obu­dowa, odpor­ność na wstrząsy, olej i zabru­dze­nia spra­wiają, iż urzą­dze­nie dosko­nale spraw­dza się w trud­nych warun­kach warsz­ta­to­wych. Urządzenie jest wyposażone w 16 pinowy przewód połączeniowy (J1962/ISO 15031-1) i możliwe jest doposażenie w komplet złączy do starszego typu pojazdów europejskich a także w komplet przewodów równoległych.

FUNKCJE URZĄDZENIA – MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE

W celu umożliwienia optymalnego zdiagnozowania pojazdu urządzenie ADP 186 udostępnia użytkownikowi protokoły diagnostyczne sterowane zarówno automatycznie jak i ręcznie. Można wybierać między pomiarami równoległymi i szeregowymi (OBD/OBDII/EOBD) oraz wykorzystywać oscyloskop i multimetr.

Diagnostyka OBD/OBD II/EOBD

Obsługiwane systemy

W zależności od modelu i wyposażenia pojazdu można diagnozować następujące systemy/układy:

 • silnik (zapłon, wtrysk, ZI, ZS),
 • Air-bag,
 • ABS,
 • SRS,
 • automatyczna klimatyzacja,
 • automatyczna skrzynia biegów,
 • elektroniczne zawieszenie,
 • kontroli trakcji,
 • immobilizer,
 • instrument (deska wskaźników),
 • funkcje komfortu, itd.

Funkcje diagnostyczne

ADP 186 w trybie diagnostyki szeregowej umożliwia (w zależności od marki i modelu) m.in.:

Podstawowe funkcje diagnostyczne:

 • Diagnostyczne kody usterek (DTC): odczyt i kasowanie
 • Parametry bieżące (rzeczywiste)
 • Parametry w formie graficznej, w formie listy predefiniowanej bądź utworzonej przez użytkownika
 • Sterowanie elementami wykonawczymi – aktuatorami
 • Autotest, regulacje

Pozostałe funkcje:

 • Programowanie
 • Adaptacje
 • Kodowanie immobilizera, kodowanie kluczyków w wybranych markach/modelach
 • Inne zależne od marki i modelu

1. Odczyt i kasowanie kodów usterek (DTC)

2. Parametry rzeczywiste

Parametry w formie listy predefiniowanej:

Tworzenie listy użytkownika:

Parametry w formie graficznej:

3. Sterowanie elementami wykonawczymi – aktuatorami.

4. Regulacje

5. Kodowanie

6. Widok Menu głównego

7. Pomoc

Diagnostyka równoległa

Dia­gno­styka rów­no­le­gła wyko­ny­wana jest poprzez wpię­cie się spe­cjal­nymi złą­czami mię­dzy wiązkę prze­wo­dów wcho­dzącą do ste­row­nika pojazdu, a sam ste­row­nik.

Dia­gno­styka rów­no­le­gła – poprzez ana­lizę war­to­ści na wej­ściu do ste­row­nika pojazdu – pozwala na skon­tro­lo­wa­nie wszyst­kich fizycz­nych sygna­łów w sys­te­mach elek­tro­nicz­nych. ADP186 posiada 186 kana­łów ana­lo­go­wych do pomia­rów rów­no­le­głych, tzn. umoż­li­wia ana­lizę sygna­łów na 186 nóż­kach (pinach) ste­row­nika. Mie­rzoną war­tość (sygnał) możemy prze­śle­dzić oscy­lo­sko­pem oraz porów­nać z war­to­ściami gra­nicz­nymi (wzor­co­wymi) dla danego pojazdu. Przy uży­ciu urzą­dze­nia ADP 186 można wyko­nać nastę­pu­jące pomiary:

 1. Test obwo­dów mas i pod­ze­spo­łów.
  Polega na obcią­ża­niu punk­tów uzie­mie­nia pod­czas pomiaru, w celu spraw­dze­nia sku­tecz­no­ści pod­łą­cze­nia mas i naj­waż­niej­szych połą­czeń w sys­te­mie.
 2. Test auto­ma­tyczny.
  Test auto­ma­tyczny jest prze­wi­dziany do wyko­ny­wa­nia w warsz­ta­cie, według prze­wi­dzia­nej wcze­śniej pro­ce­dury, porów­na­nia wyni­ków pomia­rów sygna­łów z war­to­ściami, usta­lo­nymi dla każ­dego sys­temu. Po wyko­na­niu każ­dego kroku pomia­rów, pro­gram podaje:

  • numer styku (pinu) ste­row­nika, na któ­rym został doko­nany pomiar,
  • opis mie­rzo­nego sygnału tj. infor­ma­cja z jakiego podzespołu/elementu sygnał został zmie­rzony,
  • war­tość i jed­nostka pomie­rzo­nego sygnału (np. V dla napię­cia , Hz dla czę­sto­tli­wo­ści),
  • war­to­ści gra­niczne (wzor­cowe) dla danego para­me­tru,
  • stan/status sys­temu pod­czas pomiaru tzn. czy np. zapłon jest włą­czony.
 3. Test „krok po kroku”.
  Test ten jest iden­tyczny jak test auto­ma­tyczny z tą jedy­nie róż­nicą, iż poszcze­gólne kroki testów obsłu­gu­jący każ­do­ra­zowo musi zatwier­dzić.
 4. Test infor­ma­cyjny.
  Pod­czas tego testu zostaje zmie­rzo­nych do dzie­się­ciu sygna­łów w sys­te­mie. Opro­gra­mo­wa­nie testera wyzna­cza, które będą to sygnały, stąd mogą się one zmie­niać w zależ­no­ści od sys­temu. Zazwy­czaj dla sys­te­mów ste­row­nia sil­nika ben­zy­no­wego są to: tem­pe­ra­tura sil­nika, jego obcią­że­nie i sygnał sondy lambda.
 5. Test auto­ma­tyczny pod­czas jazdy – test dro­gowy.
  Pod­czas jazdy prób­nej cią­gle moni­to­ro­wany jest zespół sygna­łów waż­nych dla dzia­ła­nia sys­temu. Test ten ma zasto­so­wa­nie przy poszu­ki­wa­niu nie­pew­nych połą­czeń i uste­rek wystę­pu­ją­cych spo­ra­dycz­nie pod­czas jazdy samo­cho­dem.

Funkcje analogowe

 1. Break Out Box
  Funkcja umożliwia wybór pinu w sterowniku oraz rodzaju wartości, które chcemy zmierzyć w odniesieniu do masy pojazdu.
 2. Multimetr
  Mul­ti­metr jest uży­wany do pomiaru napię­cia (V), rezy­stan­cji (om), czę­sto­tli­wo­ści (Hz), czasu (ms) oraz wypeł­nie­nie sygnału (%) poprzez sondę dołą­czoną do testera.
 3. Oscyloskop
  Zamon­to­wany w ADP 186 oscy­lo­skop pozwala na obser­wa­cję do 4 prze­bie­gów jed­no­cze­śnie. Pomiary oscy­lo­sko­powe można wyko­ny­wać przy uży­ciu stan­dar­do­wych prób­ni­ków oraz z wyko­rzy­sta­niem prze­wo­dów rów­no­le­głych.

OBSŁUGIWANE POJAZDY

 • Abarth
 • Jaguar
 • Renault
 • Alfa-Romeo
 • Jeep
 • Rolls-Royce
 • Audi
 • Jinbei
 • Rover
 • Bentley
 • JMC
 • Saab
 • BMW
 • KIA
 • Samsung
 • Cadillac
 • Lamborghini
 • Seat
 • Chevrolet
 • Lancia
 • Shuanghuan
 • Chrysler
 • Land Rover
 • Skoda
 • Citroen
 • Lexus
 • Smart
 • Dacia
 • Lotus
 • SsangYong
 • Daewoo
 • Mahindra
 • Subaru
 • Dodge
 • Maserati
 • Suzuki
 • Ferrari
 • Mazda
 • Toyota
 • Fiat
 • Mercedes
 • Volkswagen
 • Ford
 • MG
 • Volvo
 • Foton
 • Mini
 • Yuchai
 • GWM
 • Mitsubishi
 • Honda
 • Nissan
 • Hyundai
 • Opel/Vauxhall
 • Isuzu
 • Peugeot
 • Iveco
 • Porsche

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Aktualizacje do urządzenia Autocom ADP 186 są dostarczane nieodpłatnie przez rok czasu od dnia zakupu urządzenia (3 edycje na płytach DVD). Po wygaśnięciu okresu bezpłatnej subskrypcji oprogramowania istnieje możliwość odpłatnego przedłużenia, lecz w przypadku, gdy subskrypcja wygaśnie, urządzenie będzie nadal pracowało, z ostatnim zainstalowanym oprogramowaniem (nie zablokuje się)

SPECYFIKACJA / WYPOSAŻENIE

 • Obu­dowa: wyko­nana z alu­mi­nium i two­rzywa sztucz­nego odpor­nego na uszko­dze­nia mecha­niczne,
 • Wymiary: sze­ro­kość – 181 mm, wyso­kość – 48 mm, dłu­gość – 366 mm
 • Kla­wia­tura: typ mem­bra­nowy
 • Pro­ce­sor: 16 bitowy mikro­pro­ce­sor
 • Pamięć: 1 Mb flash EEPROM, 256 Kb RAM, 2 Mb Fli­ght Recor­der Flash
 • Połą­cze­nie z kom­pu­te­rem: port sze­re­gowy RS 232, USB, Blu­eto­oth (opcja)
 • Zin­te­gro­wane na pły­cie głów­nej inter­fejsy: CAN inter­fejs, ISO 9141, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPN, ISO 15765 CAN, sze­re­gowy asyn­chro­niczny
 • Zasi­la­nie: z aku­mu­la­tora pojazdu lub bez­po­śred­nio ze złą­cza dia­gno­stycz­nego
 • Kanały pomia­rowe: dwa kanały pomia­rowe, 186 kana­łów rów­no­le­głych (ana­lo­go­wych)

Zakres pomiaru:

 • Napię­cie: 0 – 27 V, oscy­lo­skop 0-200 V, opor­ność 10mV
 • Rezy­stan­cja: 0 – 10 V, opor­ność 1 Ohm
 • Czę­sto­tli­wość: 0 – 15 kHz, okres 1 Hz
 • Czas: od 0,1 ms

Wymagania systemowe

Minimalne

 • Intel® Pentium ® II 400 MHz (lub podobny)
 • Windows 7, Windows Vista®, Windows 2003 Server, Windows® XP (*) SP3
 • 128-512 MB RAM (w zależności od systemu operacyjnego)
 • 500 MB wolnej przestrzeni dyskowej
 • Ekran o rozdzielczości 800 X 600
 • Napęd DVD
 • Bluetooth – możliwe jest zastosowanie zewnętrznego Bluetooth dołączanego do złącza USB
 • Microsoft .NET Framework 3.5 lub późniejszy (zawarte w pliku instalacyjnym)
 • Adobe Acrobat Reader 4.0 lub późniejszy

Zalecane

 • Intel® Pentium ® 4 1.7 GHz lub lepszy (lub podobny)
 • Windows 7, Windows Vista®, Windows® XP (*) SP3
 • 1024-2048 MB RAM (w zależności od systemu operacyjnego)
 • 500 MB wolnej przestrzeni dyskowej
 • Ekran o rozdzielczości 1024 X 768 lub lepszy
 • Napęd DVD
 • Bluetooth – możliwe jest zastosowanie zewnętrznego Bluetooth dołączanego do złącza USB
 • Microsoft .NET Framework 3.5 lub późniejszy (zawarte w pliku instalacyjnym)
 • Adobe Acrobat Reader 4.0 lub późniejszy

(*) Windows® XP Media Center Edition oraz jego inne wersje nie są obsługiwane!

Wyposażenie

Urządzenie Autocom ADP 186 można zakupić w dwóch wersjach wyposażenia. Opcja podstawowa zawiera urządzenie ADP 186 z przewodem 16pinowym, płytę z oprogramowaniem.

Opcja rozszerzona zawiera:

Zawartość zestawu podstawowego oraz walizkę z zestawem przewodów do starszych europejskich pojazdów:

 • 2+2p V.A.G
 • 14p MB Sprinter
 • 10p OPEL
 • 2p PSA
 • 30p PSA
 • 11p RENAULT
 • 10p SAAB
 • 3p FIAT
 • 20p BMW
 • 38p Mercedes
 • F.V.V. Przewód do kodów migowych dla Ford, Volvo, VW
 • 38p IVECO
 • Przewód zasilający do 653, 657, 660

Wykaz dostępnych przewodów równoległych:

 • 15-pin przewód testowy z adapterem
 • 25-pin przewód testowy z adapterem
 • 35-pin przewód testowy z adapterem
 • 38-pin przewód testowy z adapterem Saab/VW
 • 42/54-pin przewód testowy z adapterem Toyota
 • 55-pin przewód testowy z adapterem
 • 56-pin przewód testowy z adapterem Multec
 • 60-pin przewód testowy z adapterem Ford
 • 60-pin przewód testowy z adapterem Volvo
 • 64-pin przewód testowy z adapterem Nissan
 • 64/76-pin przewód testowy z adapterem Toy/Mazda
 • 68/45-pin przewód testowy z adapterem VW
 • 70-pin przewód testowy z adapterem Saab
 • 76-pin przewód testowy z adapterem Nissan
 • 86-pin przewód testowy z adapterem Volvo
 • 88-pin przewód testowy z adapterem Motronic
 • 52-pin przewód testowy z adapterem Mitsubishi
 • 80-pin przewód testowy z adapterem VW/Audi
 • 64-pin przewód testowy z adapterem VAG
 • 64-pin przewód testowy z adapterem Multec
 • 104-pin przewód testowy z adapterem Ford
 • 55-pin przewód testowy z adapterem Fenix
 • 42-pin przewód testowy z adapterem Toyota
 • 64-pin przewód testowy z adapterem Fiat
 • 90-pin przewód testowy z adapterem Volvo/Renault
 • 121-pin przewód testowy V.A.G
 • 84-pin przewód testowy Mercedes Benz
 • 96-pin przewód testowy V.A.G.
 • 121-pin przewód testowy Saab/Opel/Alfa(diesel)
 • 134p MB/BMW/Alfa Lancia/Fiat/VAG Bosch no 530
 • 112-pin przewód testowy PSA
 • 2×38-pin przewód testowy z adapterem Fiat/GM (Nowość)
 • 128p Volvo/Renault/Peugeot no. 535 ver.1.1*
 • 36-pin przewód testowy Rover
 • 120-pin przewód testowy Volvo z narzędziem do demontażu
 • 154/60+94 pin przewód testowy Saab/Cadillac/VAG
 • 56-pin przewód testowy ACC Volvo
 • 12+39-pin przewód testowy ACC Saab
 • 35-pin ABS Teves MkII/BOSCH
 • 55-pin ABS Teves MkIV

Uwaga: Niniejszy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Celem otrzymania oferty handlowej prosimy zgłosić się do dystrybutora.